ورود مشتریان ثبت نام

لیست قیمت محصولات

توجه: مشتریان گرامی اندازه کارهای عمومی 2000 عددی و 5000 عددی استاندارد نبوده و به شرح زیر است:

  • A4: 20 * 29 cm
  • A5: 14 * 20 cm
  • A6: 10 * 14 cm


لیست قیمت محصولات و خدمات پارسی پرینت به شرح زیر است. بدیهی است با توجه به نوسانات بازار و قیمت ها امکان تغییر در قیمت ها وجود دارد که در صورت تغییر قیمت ها اطلاع رسانی خواهد شد.

قیمت انواع کارت ویزیت
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
سلفون براق یکرو (باسلفون حرارتی) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 17,000 تومان 4 روز کاری 17,000 تومان 1 روز کاری
سلفون براق دورو (باسلفون حرارتی) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 252,000 تومان 4 روز کاری
سلفون مات یکرو (باسلفون حرارتی) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 17,000 تومان 4 روز کاری
سلفون مات دورو (باسلفون حرارتی) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 26,000 تومان 4 روز کاری 26,000 تومان 1 روز کاری
سلفون براق دورگرد (با سلفون حرارتی) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 37,000 تومان 7 روز کاری 37,000 تومان 2 روز کاری
سلفون مات دورگرد (با سلفون حرارتی) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 37,000 تومان 7 روز کاری 37,000 تومان 2 روز کاری
کتان امباس یکرو 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 21,000 تومان 5 روز کاری
کتان امباس دورو 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 22,000 تومان 5 روز کاری
کتان دورو دورگرد 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 48,000 تومان 15 روز کاری
لیبل با روکش یووی 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 25,000 تومان 6 روز کاری 25,000 تومان 3 روز کاری
نویووی یکرو (بدون روکش سلفون) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 17,000 تومان 9 روز کاری
نویووی دورو (بدون روکش سلفون) 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 21,500 تومان 9 روز کاری
لمینیت براق بزرگ دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 80,000 تومان 4 روز کاری 83,000 تومان 1 روز کاری
لمینیت براق ویزیتی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 5*8.5 سانتی متر 60,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت براق مربعی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*6 سانتی متر 53,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت مات بزرگ دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 110,000 تومان 4 روز کاری 110,000 تومان 1 روز کاری
لمینیت مات ویزیتی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 5*8.5 سانتی متر 85,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت مات مربعی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*6 سانتی متر 65,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت براق بنتیس (دولب گرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 80,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت مات بنتیس (دولب گرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 110,000 تومان 9 روز کاری
لمینیت برجسته بزرگ دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 63,000 تومان 12 روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 5*8.5 سانتی متر 48,000 تومان 14 روز کاری
لمینیت برجسته مربعی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*6 سانتی متر 43,500 تومان 14 روز کاری
لمینیت برجسته بنتیس دورو (دولب گرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 50,000 تومان 18 روز کاری
لمینیت برجسته مخملی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 82,500 تومان 15 روز کاری
سلفون مات مخملی دورو (دورگرد) 1000 ویزیت لمینیت 6*9 سانتی متر 60,000 تومان 16 روز کاری
کتان امباس یکرو 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 15,500 تومان 5 روز کاری

قیمت انواع تحریر عمومی 80 گرم
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
80 گرم یکرو 1000 A3 غیر استاندارد 188,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 2000 A3 غیر استاندارد 224,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 5000 A3 غیر استاندارد 440,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 1000 A4 غیر استاندارد 94,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 2000 A4 غیر استاندارد 126,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 5000 A4 غیر استاندارد 235,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 1000 A5 غیر استاندارد 47,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 2000 A5 غیر استاندارد 73,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 5000 A5 غیر استاندارد 117,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 1000 A6 غیر استاندارد 23,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 2000 A6 غیر استاندارد 31,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم یکرو 5000 A6 غیر استاندارد 55,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 1000 A3 غیر استاندارد 260,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 2000 A3 غیر استاندارد 322,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 5000 A3 غیر استاندارد 520,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 1000 A4 غیر استاندارد 130,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 2000 A4 غیر استاندارد 166,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 5000 A4 غیر استاندارد 260,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 1000 A5 غیر استاندارد 65,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 2000 A5 غیر استاندارد 83,000 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 5000 A5 غیر استاندارد 133,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 1000 A6 غیر استاندارد 32,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 2000 A6 غیر استاندارد 41,500 تومان 4 روز کاری
80 گرم دورو 5000 A6 غیر استاندارد 65,000 تومان 4 روز کاری

قیمت انواع گلاسه عمومی 135 گرم
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
135 گرم یکرو 1000 A3 غیر استاندارد 212,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 2000 A3 غیر استاندارد 312,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 5000 A3 غیر استاندارد 640,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 1000 A4 غیر استاندارد 106,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 2000 A4 غیر استاندارد 160,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 5000 A4 غیر استاندارد 320,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 1000 A5 غیر استاندارد 53,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 2000 A5 غیر استاندارد 80,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 5000 A5 غیر استاندارد 170,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 1000 A6 غیر استاندارد 30,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 2000 A6 غیر استاندارد 40,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم یکرو 5000 A6 غیر استاندارد 80,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 1000 A3 غیر استاندارد 310,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 2000 A3 غیر استاندارد 390,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 5000 A3 غیر استاندارد 750,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 1000 A4 غیر استاندارد 160,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 2000 A4 غیر استاندارد 195,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 5000 A4 غیر استاندارد 360,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 1000 A5 غیر استاندارد 80,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 2000 A5 غیر استاندارد 98,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 5000 A5 غیر استاندارد 170,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 1000 A6 غیر استاندارد 37,500 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 2000 A6 غیر استاندارد 48,000 تومان 4 روز کاری
135 گرم دورو 5000 A6 غیر استاندارد 90,000 تومان 4 روز کاری

قیمت انواع محصولات فانتزی
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
هولوگرام دوبعدی 1000 2*2 سانتی متر 160,000 تومان 10 روز کاری
برچسب اموال 1000 1*5 سانتی متر 45,000 تومان 5 روز کاری
جلد سی دی 1000 13*13 سانتی متر 73,000 تومان 6 روز کاری
لیبل سی دی 1000 13*13 سانتی متر 75,000 تومان 9 روز کاری
لیبل شیشه ای 1000 ویزیت معمولی 8.5*4.8 سانتی متر 60,000 تومان 20 روز کاری

قیمت انواع سربرگ تحریر اندازه دقیق
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
تحریر 80 گرم یکرو 1000 A4 100,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 80 گرم یکرو 1000 A5 45,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 80 گرم دورو 1000 A4 120,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 80 گرم دورو 1000 A5 65,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 100 گرم یکرو 1000 A4 100,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 100 گرم یکرو 1000 A5 55,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 100 گرم دورو 1000 A4 160,000 تومان 7 روز کاری
تحریر 100 گرم دورو 1000 A5 80,000 تومان 7 روز کاری

قیمت انواع پاکت
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
تحریر 80 گرم 1000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 125,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 185,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 5000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 345,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 پاکت A5 160,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 پاکت A5 232,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 5000 پاکت A5 440,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 پاکت A4 310,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 پاکت A4 440,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 5000 پاکت A4 792,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 پاکت A3 410,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 پاکت A3 530,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 80 گرم 5000 پاکت A3 720,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 1000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 120,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 2000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 180,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 5000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 320,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 1000 پاکت A5 180,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 2000 پاکت A5 360,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 5000 پاکت A5 550,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 1000 پاکت A4 280,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 2000 پاکت A4 390,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 5000 پاکت A4 620,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 1000 پاکت A3 500,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 2000 پاکت A3 690,000 تومان 9 روز کاری
تحریر 100 گرم 5000 پاکت A3 930,000 تومان 9 روز کاری
کتان 120 گرم 1000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 200,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 2000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 300,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 5000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 380,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 1000 پاکت A5 220,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 2000 پاکت A5 420,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 5000 پاکت A5 620,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 1000 پاکت A4 398,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 2000 پاکت A4 615,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 5000 پاکت A4 700,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 1000 پاکت A3 575,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 2000 پاکت A3 830,000 تومان 10 روز کاری
کتان 120 گرم 5000 پاکت A3 1,250,000 تومان 10 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 160,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 230,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 5000 پاکت نامه ملخی-22*11 سانتی متر 410,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 پاکت A5 166,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 پاکت A5 250,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 5000 پاکت A5 540,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 پاکت A4 308,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 پاکت A4 480,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 5000 پاکت A4 963,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 پاکت A3 520,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 پاکت A3 730,000 تومان 9 روز کاری
گلاسه 135 گرم 5000 پاکت A3 1,250,000 تومان 9 روز کاری

قیمت انواع پوستر
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
گلاسه 135 گرم 1000 35*50 سانتی متر 280,000 تومان 4 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 35*50 سانتی متر 365,000 تومان 4 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 45*60 سانتی متر 380,000 تومان 4 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 45*60 سانتی متر 575,000 تومان 4 روز کاری
گلاسه 135 گرم 1000 50*70 سانتی متر 420,000 تومان 4 روز کاری
گلاسه 135 گرم 2000 50*70 سانتی متر 600,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 35*50 سانتی متر 270,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 35*50 سانتی متر 295,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 45*60 سانتی متر 310,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 45*60 سانتی متر 430,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 1000 50*70 سانتی متر 340,000 تومان 4 روز کاری
تحریر 80 گرم 2000 50*70 سانتی متر 470,000 تومان 4 روز کاری

قیمت انواع بروشور
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
گلاسه 135 گرم A4 یک لت 1000 A4 120,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4 دو لت با یک خط تا 1000 A4 135,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A4 سه لت با دو خط تا 1000 A4 150,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 135 گرم A3 دو لت با یک خط تا 1000 A3 240,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 300 گرم A4 یک لت 1000 A4 220,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 300 گرم A4 دو لت با یک خط تا 1000 A4 235,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 300 گرم A4 سه لت با دو خط تا 1000 A4 250,000 تومان 5 روز کاری
گلاسه 300 گرم A3 دو لت با یک خط تا 1000 A3 450,000 تومان 5 روز کاری
تحریر 80 گرم A4 یک لت 1000 A4 110,000 تومان 5 روز کاری
تحریر 80 گرم A4 دو لت با یک خط تا 1000 A4 125,000 تومان 5 روز کاری
تحریر 80 گرم A4 سه لت با دو خط تا 1000 A4 140,000 تومان 5 روز کاری
تحریر 80 گرم A3 دو لت با یک خط تا 1000 A3 225,000 تومان 5 روز کاری

قیمت انواع فولدر A4
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
گلاسه 200 گرم یک رو 1000 A4 850,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 200 گرم یک رو 2000 A4 1,250,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 200 گرم دو رو 1000 A4 1,200,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 200 گرم دو رو 2000 A4 1,750,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 250 گرم یک رو 1000 A4 910,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 250 گرم یک رو 2000 A4 1,350,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 250 گرم دو رو 1000 A4 1,260,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 250 گرم دو رو 2000 A4 1,850,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 300 گرم یک رو 1000 A4 970,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 300 گرم یک رو 2000 A4 1,500,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 300 گرم دو رو 1000 A4 1,320,000 تومان 8 روز کاری
گلاسه 300 گرم دو رو 2000 A4 2,000,000 تومان 8 روز کاری

قیمت انواع ست اداری تحریر
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)

قیمت انواع ساک دستی کاغذی
جنس کارت تعداد اندازه قیمت(معمولی) زمان تحویل (معمولی) قیمت(فوری) زمان تحویل (فوری)
گلاسه 200 گرم 500 7*25*17 ایستاده 700,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 7*25*17 ایستاده 950,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 7*25*17 ایستاده 1,650,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 10*25*35 افقی 850,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 10*25*35 افقی 1,300,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 10*25*35 افقی 2,100,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 21*8*34 ایستاده 900,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 21*8*34 ایستاده 1,300,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 21*8*34 ایستاده 2,100,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 30*45*10 ایستاده 1,000,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 30*45*10 ایستاده 1,600,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 30*45*10 ایستاده 2,700,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 45*10*30 سانتی متر افقی 1,000,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 45*10*30 سانتی متر افقی 1,600,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 45*10*30 سانتی متر افقی 2,700,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 25*35*9 سانتی متر ایستاده 950,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 25*35*9 سانتی متر ایستاده 1,300,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 25*35*9 سانتی متر ایستاده 2,100,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 12*50*35 سانتی متر ایستاده 1,100,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 12*50*35 سانتی متر ایستاده 1,800,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 12*50*35 سانتی متر ایستاده 3,000,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 500 12*50*35 سانتی متر افق 1,100,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 1000 12*50*35 سانتی متر افق 1,800,000 تومان 0 روز کاری
گلاسه 200 گرم 2000 12*50*35 سانتی متر افق 3,000,000 تومان 0 روز کاری

 

به سادگی چند کلیک به ما بپیوندید و با خیال آسوده به گسترش کسب و کار خود فکر کنید

ثبت نام کنید

برای ثبت و پیگیری سفارشات چاپی خود باید ابتدا در سایت پارسی پرینت ثبت نام کنید و پس از آن می توانید با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه اتوماسیون شده و نسبت به ثبت و پیگیری سفارشات خود اقدام کنید.

آنلاین سفارش دهید

شما می توانید باا استفاده از نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سامانه اتوماسیون شده و انواع سفارشات چاپی خود اعم از کارت ویزیت، انواع تراکت، انواع کاتالوگ و بروشور، پاکت نامه و اوراق اداری، ساک دستی و... اقدام کنید.

به موقع تحویل بگیرید

پس از دریافت پیام آماده بودن سفارشات، باید وارد کنترل پنل خود در سامانه اتوماسیون شده و نسبت به ثبت درخواست ارسال سفارشات آماده خود اقدام کنید. بسته حاوی سفارشات شما به طریقی که خودتان خواسته اید برایتان ارسال می گردد.

هر روز کانونهای تبلیغاتی، شرکت های تبلیغاتی، گرافیست ها و فعالان عرصه چاپ بیشتری به پارسی پرینت می پیوندند. ثبت نام مشتری جدید